top of page

Algemene voorwaarden    

   
Pedicure praktijk De Voetzaak staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene  voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010. 
 
1. Algemeen
Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicure praktijk De Voetzaak en de cliënt waarop pedicure praktijk De Voetzaak deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 
2. Inspanningen Pedicurepraktijk De Voetzaak
Pedicure praktijk De Voetzaak zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure praktijk De Voetzaak zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.
 
3. Afspraken 
3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan pedicure praktijk De Voetzaak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicure praktijk De Voetzaak het volledige behandel tarief aan de cliënt berekenen.
3.2 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag pedicure praktijk De Voetzaak de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.
3.3 Pedicure praktijk De Voetzaak zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden pedicure praktijk De Voetzaak op de hoogte stellen.
 
 
4. Ambulant
4.1 Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de pedicure praktijk De Voetzaak gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is pedicure praktijk De Voetzaak gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
4.2 Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 
5. Betaling
Pedicure praktijk De Voetzaak vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of per pin te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.
 
6. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet pedicure praktijk De Voetzaak voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan pedicure praktijk De Voetzaak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure praktijk De Voetzaak neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicure praktijk De Voetzaak behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet AVG
in werking, uiteraard zal De Voetzaak volgens deze nieuwe Europese regels uw persoonsgegevens verwerken.
 
7. Geheimhouding
Pedicure praktijk De Voetzaak is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, pedicure praktijk de Voetzaak verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
8. Aansprakelijkheid
Pedicure praktijk De Voetzaak is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure praktijk De Voetzaak is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 
9. Garantie
Pedicure praktijk De Voetzaak geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:
9.1 De cliënt de adviezen van pedicure praktijk De Voetzaak omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
9.2 De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9.3 Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit is uitsluitend te beoordelen door pedicure praktijk De Voetzaak zelf.

10. Beschadiging en diefstal
Pedicure praktijk De Voetzaak heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk De Voetzaak meldt diefstal altijd bij de politie.

 
11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien pedicure praktijk De Voetzaak en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal pedicure praktijk De Voetzaak deze behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien pedicure praktijk De Voetzaak en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij pedicure praktijk De Voetzaak via Provoet is aangesloten.
 
12. Behoorlijk gedrag en huisregels
12.1 De cliënt behoort zich in en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgave van redenen.
12.2 Huisdieren zijn in de behandelruimte niet toegestaan. (uitgesloten zijn hulphonden)
12.3 Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.
12.4 In de praktijk geldt een rookverbod.
 
13. Contra Indicaties
In het belang van de gezondheid van de cliënt, pedicure praktijk De Voetzaak en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

13.1 Besmettelijke (huid) ziekten
13.2 Griep of ernstige verkoudheid 
13.3 Koorts

Heeft u een klacht of bent u niet helemaal tevreden?
Dat kan natuurlijk! 

Graag hoor ik uw mening zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit voor u niet de oplossing blijken te zijn dan is er de klachtenfunctionaris
van ProVoet. Deze persoon kan bemiddelen om toch tot een oplossing te komen. 
u kunt uw klacht via een klachtenformulier indienen op onderstaand emailadres. (het formulier is te vinden op de website van ProVoet)
klachtenfunctionaris@provoet.nl


Als ook de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen dan is de vervolgstap de geschillencommissie.

 
De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig
Pedicure praktijk De Voetzaak is via ProVoet lid van De Geschillencommissie. Hieronder meer informatie.
De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.
Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door de brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bottom of page